Leksikon

Pregled pojmova od A do ž

Pojmovi

 • Anuitet
  • Iznos mjesečne otplate kredita.

 • Državna poticajna sredstva
  • Državna poticajna sredstva za stambenu štednju (DPS) ostvaruju stambeni štediše temeljem sklopljenog ugovora o stambenoj štednji i uplata stambene štednje. Iznos DPS-a određen je Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje na postotak od osnovice. Osnovicu za DPS određena je iznosom raspoložive stambene štednje u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive štednje po stambenom štediši tijekom kalendarske godine. Pod raspoloživom štednjom smatraju se sve uplate stambene štednje umanjene za iznos naknada naplaćenih od strane štedionice tijekom kalendarske godine.

   Dio raspoložive stambene štednje koja prelazi 5.000,00 HRK po stambenom štediši u jednoj godini, ne prenosi se kao osnovica za DPS u sljedeću kalendarsku godinu.

   Državna poticajna sredstva ukamaćuju se po istoj kamatnoj stopi kao i štedni ulog, ovisno o tarifi štednje. Ako je vrijeme štednje kraće od pet godina, štediša ima pravo na državna poticajna sredstva samo ako realizira stambeni kredit. Ako ga ne realizira, gubi pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava, a stambena štedionica državna poticajna sredstva s pripadajućom kamatom vraća Ministarstvu financija. Ako je vrijeme štednje dulje od pet godina, štediša ima pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava i pripadajuće kamate, bez obzira na to uzima li stambeni kredit ili ne. Štediša koji ima više ugovora o stambenoj štednju sklopljenih u različitim štedionicama poticaj na stambenu štednju može dobiti samo u jednoj stambenoj štedionici.

 • Dodijela ugovornog iznosa
  • Dodjelom ugovornog iznosa za ugovor o stambenoj štednji stavljaju se štediši na raspolaganje njegova ušteđena sredstva zajedno s pravom na stambeni kredit u iznosu razlike između ugovornog iznosa i ušteđene stambene štednje. Za dodjelu ugovornog iznosa štedionica izrađuje ponudu za dodjelu. Stambeni štediša ostvaruje je uvjete za ponudu dodjele ugovornog iznosa ako je štedio minimalno vrijeme štednje ovisno o tarifi štednje, ostvario potrebnu visinu ušteđevine ovisno o tarifi štednje te dosegnuo potreban broj bodova.

 • Efektivna kamatna stopa (EKS)
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) je dekurzivna kamatna stopa, iskazana na godišnjoj razini primjenom složenoga kamatnog računa, primjenom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima koji se odnose na dane kredite odnosno primljene depozite.

   Efektivna kamatna stopa određuje se prema Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima Hrvatske narodne banke.

 • Internet usluge
  • Usluga koji uključuje uvid u odredbe ugovora o stambenoj štednji, stanje i promet po računu, primanje obavijesti vezanih za ugovor te novosti u poslovanju Raiffeisen stambene štedionice. Za korištenje Internet usluga Raiffeisen stambene štedionice potrebni su kartica stambene štednje ili pristupni broj i PIN.

 • Međufinanciranje
  • Međufinanciranje stambene štednje omogućava stambenim štedišama odobravanje stambenog kredita prije isteka minimalnog razdoblja štednje od 2 godine. Štediša po sklapanju ugovora o stambenoj štednji može zatražiti stambeni kredit uz međufinanciranje ovisno o modelu za koji se odluči.

 • Otkaz ugovora
  • Otkaz ugovora je raskid ugovora o stambenoj štednji od strane štediše. Prijevremeni otkaz ugovora je raskid ugovora prije isteka ugovorenog roka štednje. Kod stambene štednje koja je trajala kraće od 5 godina, stambeni štediša gubi pravo na državna poticajna sredstva.

   Naknada za prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji naplaćuje se sukladno Odluci o naknadama za usluge stambene štednje RSŠ.

 • Pravo na stambeni kredit
  • Po dodjeli ugovornog iznosa, a  po ispunjenu uvjeta za ponudu za dodjelu, dakle nakon isteka ugovorenog razdoblja štednje , ostvarenog minimalnog iznosa ušteđevine i dostignutog ciljanog broja bodova, ostvaruje se pravo na povoljan stambeni kredit uz nepromjenjivu kamatnu stopu, povoljne rokove otplate i niske anuitete.

 • Promjena štedionice
  • Stambeni štediša može sredstva stambene štednje po već aktivnom ugovoru o stambenoj štednji jednom u tijeku kalendarske godine prenijeti u drugu stambenu štedionicu ne gubeći pritom stečeno pravo na pripisani iznos DPS-a.

 • Stambena štednja
  • Stambena štednja je poseban oblik štednje koji je od države poticana, na temelju koje se ostvaruje pravo na najpovoljniji stambeni kredit uz fiksne kamatne stope i nepromjenjive rate.

 • Stambeni kredit
  • Stambeni kredit se ostvaruje prema ugovoru o stambenoj štednji kao razlika između ugovornog iznosa i ušteđenih sredstava. Stambeni kredit se može podići nakon dodjele ugovornog iznosa i proteka minimalnog razdoblja štednje, osim ako se ne uzima uz međufinanciranje.

 • Stambeni štediša
  • Stambeni štediša je državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u RH koja sklopi ugovor o stambenoj štednji.

 • Štedni ulog
  • Štedni ulog u stambene štednju je uplata na račune stambene štednje. Štedne uloge možete uplaćivati mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili odjednom na početku razdoblja štednje. Za uplate štednih uloga u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d.ne naplaćuje se provizija za usluge platnog prometa. Redovite uplate štednih uloga uvjet su za postizanje bodova potrebnih za ponudu dodjele ugovornog iznosa.

 • Ugovorni iznos
  • Ugovorni iznos ugovora o stambenoj štednji je iznos kojim štediša želi raspolagati na kraju razdoblja štednje, a obuhvaća ušteđena sredstva i stambeni kredit.

 • Ustupanje ugovora
  • Ustupanjem ugovora o stambenoj štednji stambeni štediša može svoja prava i obveze iz tog ugovora ustupanje prava i obveze ustupiti članovima svoje obitelji. Pod članom obitelji smatra se bračni i izvanbračni drug, srodnik u pravoj liniji, te braća i sestre koji zajedno stanuju.

 • Ušteđena sredstva
  • Zbroj uplaćenih štednih uloga, državnih poticajnih sredstva te kamate na štedne uloge i državna poticanja sredstva.

 • Zaštitna valutna klauzula
  • Ugovaranjem zaštitne valutne klauzule vezane na euro štedni ulozi se vežu valutnom klauzulom na valutu euro i svi uplate i isplate s računa obavljaju se pretvaranjem iznosa u eurima u kune korištenjem srednjeg tečaja HNB-a na dan uplate odnosno isplate.