Državna poticajna sredstva

Državna poticajna sredstva

Saznajte više
 

Ostvarite pravo na državna poticajna sredstva!

Pitate se kako? Svakom svojom godišnjom uplatom u jednoj kalendarskoj godini ostvarujete pravo da vam se, uz redovnu kamatu štednje, pripisuju i državna poticajna sredstva.

Državna poticajna sredstva (DPS) su određena Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje za tu godinu. Sredstva se pripisuju  na maksimalan iznos uplate do 5.000,00 kuna po stambenom štediši, tijekom kalendarske godine te su umanjena za naknade stambene štedionice.

Dio raspoložive stambene štednje koja prelazi 5.000,00 kuna u jednoj godini ne prenosi se kao osnovica za DPS u sljedeću kalendarsku godinu.

Državna poticajna sredstva 2021. godine

 

DPS za uplate izvršene tijekom 2021. godine iznosi 0,3% u maksimalnom iznosu 15,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.

 

Državna poticajna sredstva kroz godine

Više informacija

 • Uplata i upis državnih poticajnih sredstava

  Uplata i upis državnih poticajnih sredstava

  Uplata DPS-a se vrši iz državnog proračuna temeljem zahtjeva za isplatom državnih poticaja koje podnosi stambena štedionica za svoje štediše.

  Ministarstvo financija, nakon što se usklade podneseni zahtjevi stambenih štedionica za prethodnu kalendarsku godinu, u roku šezdeset dana od dana podnošenja ispravljenih zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva koja primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentira u poslovnim knjigama i upisuje na račune stambene štednje najkasnije u roku osam dana od primitka iznosa.

 • Kamata na državna poticajna sredstva

  Kamata na državna poticajna sredstva

  Državna poticajna sredstva ukamaćuju se po istoj kamatnoj stopi kao i štedni ulog, ovisno o tarifi štednje.

 • Raspolaganje državnim poticajnim sredstvima

  Raspolaganje državnim poticajnim sredstvima

  • Ako je stambena štednja trajala duže od pet godina, korištenje državnih poticaja za stambenu štednju je slobodno i štediša ima pravo na isplatu DPS i pripadajućih kamata.

  • Ako je vrijeme štednje kraće od pet godina, štediša ima pravo na državna poticajna sredstva ako ostvari pravo na stambeni kredit i sklopi ugovor o stambenom kreditu sukladno Zakonu i OUP, te namjenski opravda iznos odobrenog kredita. U suprotnom gubi pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava (DPS-a).

   

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu

Stambena štedionica

Pišite nam