Raiffeisen stambena štednja

Štednja prilagođena vašim mogućnostima, potrebama i planovima!

Raiffeisen stambena štednja

Štednja prilagođena vašim mogućnostima, potrebama i planovima!

Saznajte više
 

Želite štednju koja je prilagođena vama i vašim mogućnostima, planovima i potrebama? 

Vrste štednje

 

Dostupne valute stambene štednje:

Okvirni uvjeti postupanja sa ugovorima o stambenoj štednji na snazi su od 01.01.2021. godine.

Valuta stambene štednje    Kamatna stopa štednje    
EUR 0,6 % godišnja – za ugovore uz valutnu klauzulu u EUR    
HRK 0,6 % godišnja – za ugovore bez valutne klauzule u HRK

Raiffeisen stambena štednja ugovara se na pet godina uz fiksnu kamatnu stopu štednje.

Za ugovaranje stambene štednje manje od 150.000 HRK ili 20.000 EUR ne plaća se naknada za sklapanje ugovora.

 
Primjer izračuna štednje u HRK
ugovoreni rok štednje 5 god
ugovoreni iznos HRK 26.000,00
mjesečni štedni ulog HRK 422,00
kamatna stopa na štedni ulog  0,6%
ukupna ušteđevina 25.583,85
EKS na štedni ulog 0,41%

 

 

Primjer izračuna štednje s valutnom klauzulom u EUR
ugovoreni rok štednje 5 godina
ugovoreni iznos u EUR 3.500,00
mjesečni štedni ulog EUR 57,00
kamatna stopa na štedni ulog 0,6%
ukupna ušteđevina 3.456,01
EKS na štedni ulog 0,41%

Pretpostavljeni početak štednje je 1.2.2020. prema OUP/14.
Izračun efektivne kamatne stope (EKS) se temelji na pretpostavci početka štednje na dan 01.02.2020. godine, a uključene su i naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji koja iznosi 0,00 kuna, naknada za vođenje računa u iznosu od 4,95 kn/mjesečno (59,40 kn/godišnje) odnosno 0,66 EUR/mjesečno (7,92 EUR/godišnje), te DPS-a.
Državna poticajna sredstva (DPS) odobravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a iznos DPS-a može se mijenjati temeljem Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.
Odlukom ministarstva financija državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini iznose 0,7% maksimalno 35 kuna godišnje.
U izračun nisu uključeni porez i prirez koji se sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) obračunavaju na obračunatu, pripisanu i/ili isplaćenu kamatu na štednju i kamatu na državna poticajna sredstva. Navedeni iznosi u eurima, plativi su u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Primjeri izračuna su isključivo informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe.

 

Kako ugovoriti?

 

U RBA poslovnicama

Ugovor o stambenoj štednji možete sklopiti u poslovnicama Raiffeisen banke.

 
VRSTA USLUGE IZNOS NAKNADE U kn / EUR
Sklapanje Ugovora o stambenoj štednji  1,5% ugovornog iznosa
Slanje izvoda i vođenje računa stambene štednje  
Slanje izvoda jednom godišnje bez naknade
Vođenje računa 4,95 kn / 0,66 EUR mjesečno
Slanje izvoda na zahtjev klijenta 59,40 kn / 7,92 EUR po izvodu
Izmjene ugovora o stambenoj štednji  
Povećanje ugovornog iznosa 1,5% ugovornog iznosa
Izmjena tarife 25,00 kn / 3,50 EUR
Ostale izmjene ugovora (umanjenje ugovornog iznosa) 25,00 kn / 3,50 EUR
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji* 0,5% ugovornog iznosa
Prijevremeni otkaz ugovora o stambenoj štednji za ugovore kojima se obračunava a'vista kamatna stopa bez naknade
Prijenos raspoložive stambene štednje 50,00 kn / 7,00 EUR
Ustup Ugovora o stambenoj štednji 25,00 kn / 3,50 EUR

Iznosi naknada izraženi u eurima odnose se na ugovore sa valutnom klauzulom i obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju tečajnice HNB važeće na dan obračuna. Iznosi naknada izraženi u kunama odnose se na ugovore bez valutne klauzule.

*prijevremenim otkazom se smatra otkaz Ugovora o stambenoj štednji od strane stambenog štediše prije isteka ugovornog roka, odnosno prije ispunjenja uvjeta za dodjelu ugovornog iznosa. 

Detaljne informacije nalaze se u Odluci o naknadama za usluge stambene štednje u Raiffeisen stambenoj štedionici

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu

Stambena štedionica

Pišite nam